(0411) 453050

smpmuhisatmakassar @gmail.com

Jl. Jend. Urip Sumohardjo Lr. 81, Maccini Sawah I, Kec Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90144

(0411) 453050

muhammadiyahsatumks @ymail.com

Data Guru

Sandi Pratama, S.Pd.I., M.Pd.

Sandi Pratama, S.Pd.I., M.Pd.

Abdi Akhiruddin Irsa, S.Pd.

Abdi Akhiruddin Irsa, S.Pd.

Nurfahmi Sahapa, M.Pd.

Nurfahmi Sahapa, M.Pd.

Lukman Malik, S. Sos

Lukman Malik, S. Sos

Drs. Muhammad Anas

Drs. Muhammad Anas

Mochammad Nur Ikram B, S.Pd.

Mochammad Nur Ikram B, S.Pd.

Armina, S.Pd.

Armina, S.Pd.

Nurbinah, S.Pd.

Nurbinah, S.Pd.

Ir. Mukhdalia

Ir. Mukhdalia

Rosmiati, S.Ag.

Rosmiati, S.Ag.

Adimuliadi, S.Pd.

Adimuliadi, S.Pd.

St. Saleha, S.Pd.

St. Saleha, S.Pd.

Kaharuddin, S.Pd.I

Kaharuddin, S.Pd.I

Sabri Gunawan, S.Pd.

Sabri Gunawan, S.Pd.

Muhammad Zul Iman, S.S., M.Pd.

Muhammad Zul Iman, S.S., M.Pd.

Awaluddin, S.Pd.

Awaluddin, S.Pd.

Dewi Febrianti, S, S.Psi.

Dewi Febrianti, S, S.Psi.

Hasnidar, S.Hum

Hasnidar, S.Hum

Agung Perdana, S.Or

Agung Perdana, S.Or

Nur Asiah, S.Pd.

Nur Asiah, S.Pd.

Jumlina K, S.Pd.

Jumlina K, S.Pd.

Andika, S.Pd.

Andika, S.Pd.